ข้อมูลครู โรงเรียนปากคลองบางขนาก


นายสุวิทย์ วังราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาย000
ครูชำนาญการพิเศษ

นายdog
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรัญญา บัตรมาก
ครูชำนาญการ

นายสมภพ วรานนท์
ครูชำนาญการ

นางนิตยา พัฒนาภรณ์
ครูชำนาญการ

นางดวงเดือน เติมพิพัฒพงศ์
ครูชำนาญการ

นางนิสาชล บุญแก้ว
ครูชำนาญการ

นางขนิษฐา ฉิมประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุกานดา จ้อยสิริ
ครูชำนาญการ

นางจารุวรรณ อินคง
ครูผู้ช่วย

นายสมชายก สากหสดากหว
ครูชำนาญการพิเศษ