ข้อมูลครู โรงเรียนปากคลองบางขนาก


นายสุวิทย์ วังราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสาณิ
ครูธุรการ

นางอรัญญา บัตรมาก
ครูชำนาญการ

นายสมภพ วรานนท์
ครูชำนาญการ

นางนิตยา พัฒนาภรณ์
ครูชำนาญการ

นางดวงเดือน เติมพิพัฒพงศ์
ครูชำนาญการ

นางนิสาชล บุญแก้ว
ครูชำนาญการ

นางขนิษฐา ฉิมประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุกานดา จ้อยสิริ
ครูชำนาญการ

นางจารุวรรณ อินคง
ครูผู้ช่วย